Blog: Heischrale soorten

Heischrale soorten als Klein tasjeskruid, Heidespurrie en Zandblauwtje zijn soorten die je vindt in schrale (voedselarme), droge zandgronden in de heide. Deze heischrale soorten zijn de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zo heeft zure regen vanaf1980 grote schade aangericht, maar een veel groter probleem is de huidige stikstofdepositie. De hoeveelheid stikstof in de atmosfeer is

Blog: Akkeronkruiden

Akkeronkruiden zijn plantensoorten die tussen gecultiveerde gewassen in akkers te vinden zijn. Zij gedijen in dit regelmatig verstoorde milieu, omdat zij weinig competitie ondervinden van langlevende soorten.  Akkeronkruiden zijn dan ook over het algemeen eenjarige soorten (met uitzondering van Roggelelie en Akkergeelster) die elk jaar opnieuw vanuit zaad opkomen dat het vorige jaar geproduceerd is.