Samenwerking

Stichting

De coördinatie van Het Levend Archief gebeurt vanuit de in 2018 opgerichte Stichting Het Levend Archief in nauwe samenwerking met FLORON. Stichting Het Levend Archief heeft de ANBI status. Het beleidsplan 2019, waarin de bestuurssamenstelling is vermeld, is hier te vinden.

Consortium

Het Levend Archief is een project waaraan veel partijen mee doen. Minimaal twee keer per jaar komen deze partijen als consortium bijeen om te overleggen over de strategie en nieuwe initiatieven. Onderstaande partijen maken deel uit van het consortium.

Met de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen werken we samen, met name aan het opkweken van zaden in zogeheten zaadhofjes; de hofjes in botanische tuinen kunnen zo door medewerkers en vrijwilligers in de tuinen onderhouden worden. De zaden van de verschillende bronpopulaties dienen gescheiden opgekweekt te worden, zodat de zaden genetisch identiek blijven aan de bronpopulaties. Deze hofjes kunnen vlak bij de bronpopulatie liggen (in situ) of elders, zoals in Botanische Tuinen (ex situ). 

De Cruydt-HoeckBiodivers en De Bolderik zijn de kwekers die vanaf het eerste uur met ons samenwerken. Zij kunnen zaden leveren van algemene soorten van de inheemse flora voor inrichting van natuurgebieden of inzaaien van bermen of dijken. Ook Natuurbalans en Staatsbosbeheer kunnen en willen hiervoor zaden leveren onder de vlag van Het Levend Archief. 

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van de WUR is ons grote voorbeeld. Dit instituut beheert een collectie van zaden van landbouwgewassen en hieraan verwante soorten. Rob van Treuren brengt als bestuurslid van de Stichting vanuit dit instituut kennis in voor Het Levend Archief. Ook heeft hij jarenlange ervaring met het beheer van een zadencollectie. Gerard Oostermeijer van de Universiteit van Amsterdam/IBED en Science4Nature  onderzoekt de mogelijkheden om populaties van kwetsbare soorten te versterken met ex situ-bescherming. Joop Schaminée, voorzitter van de Stichting Het levend Archief, is zelf werkzaam bij de Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit. In de kassen van de Radboud Universiteit wordt door Sina Bohm (phd student), Nienke Torensma (Natuurbalans-Limes Divergens) en Sascha van der Meer (FLORON) gewerkt aan de opbouw van de eerste zaadvoorraad van de Nationale Zadencollectie. Ook met de Universiteit Groningen en de Universiteit Leiden wordt samengewerkt.

De projectcoördinatie wordt uitgevoerd door FLORON. FLORON (FLORistisch Onderzoek Nederland) zet zich al ruim 30 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. Hierbij krijgen de ecologen van FLORON hulp van honderden vrijwilligers die door het hele land actief zijn. De coördinatie van het verzamelen van zaden en de organisatie van de samenwerking in het consortium van Het levend Archief gebeurt vanuit FLORON.

Naast al deze grote organisaties, is ook samenwerking nodig met kleinere organisaties, zoals specialisten van bepaalde plantengroepen die werkzaam zijn bij onderzoeks- en adviesbureaus. Zo is Peter Verbeek van Natuurbalans-Limes Divergens gespecialiseerd in zeer zeldzame akkeronkruiden en zijn Bert Maes van Ecologisch Adviesbureau MaesRené van Loon van Ecologisch adviesbureau Van Loon en Paul Copini van Wageningen Universiteit gespecialiseerd in autochtone houtige gewassen.

Wilde planten groeien vaak op terreinen die beheerd worden door organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de Landschappen. Samenwerking met deze organisaties is niet alleen noodzakelijk voor toestemming voor het verzamelen van zaden, maar blijkt ook zeer nuttig te zijn als het gaat om exacte locaties, advies en ondersteuning. De terreinen worden niet alleen gebruikt om zaden te verzamelen, maar ook om ze weer in op te kweken. De betreffende soorten gedijen immers goed op deze bodems en kunnen om deze reden soms beter direct buiten opgekweekt worden dan in kassen.

Via het consortium en het vrijwilligersnetwerk van FLORON proberen we vrijwilligers te vinden met voldoende kennis van inheemse plantensoorten. Deze vrijwilligers worden ingezet voor het verzamelen van zaden voor de Nationale Zadencollectie.

Daarnaast zijn deskundigen betrokken vanuit de volgende organisaties: Gemeente AmsterdamNaturalis Biodiversity CenterPinetum Blijdestein, Gemeente Breda, Vereniging van Bos- en NatuureigenarenWageningen Environmental Research en NL Bloeit!.

De Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging steunt Het Levend Archief zowel inhoudelijk als financieel. Voor onderwijs en communicatie zijn het IVN en Natuur- en Milieu Educatie centra belangrijke  partners. Naturalis denkt productief mee aan strategieën voor de toekomst van de biodiversiteit in Nederland. 

Fondsen

Uiteraard is ook de samenwerking met de fondsen voor ons van groot belang.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft Het Levend Archief in 2017 gesteund met een subsidie aangevraagd door de Stichting Nationale Plantencollectie; ze hebben ons gesteund met financiering van een eerste pilot. In 2019 is financiering toegekend voor het starten van de inrichting van de Nationale Zadencollectie.

Fondsen

Uiteraard is ook de samenwerking met de fondsen voor ons van groot belang.

Radboud Fonds

Het Radboud Fonds steunt Het Levend Archief met een crowdfundingsactie. Het doel is geld bijeen te brengen voor het inrichten van een professionele droogruimte voor de zaden van de Nationale Zadencollectie.

Hugo De Vries Fonds

Het Hugo de Vries Fonds heeft ons financieel gesteund de organisatie van de eerste ‘Dag van het Levend Archief’ in Wageningen. 

Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds heeft in 2018 geld gegeven voor coördinerende en secretariële werkzaamheden.

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

Het Levend Archief is een sectie van de KNBV en ontvangt derhalve een jaarlijkse toelage voor haar activiteiten.

Jeneverbesgilde

Bij overdracht van het Jeneverbesgilde naar Jeneverbesgilde Drenthe heeft Het Levend Archief een financiële ondersteuning ontvangen.

Copyright © 2019. All rights reserved.