Blog: Zaagblad en Vechtanjers

Maandag 27 februari zijn Joop Schaminée en Niels Eimers op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer in Ommen. Hier zijn zij verwelkomd door Ruud Jonker en Marcel Horsthuis om te discussiëren over de soortbescherming van zeldzame soorten uit het Overijsselse Vechtdal. Hiertoe behoren soorten als Veenbloembies (Scheuchzeria palustris), Breed wollegras (Eriophorum latifolium) en Steenanjer (Dianthus deltoides) die hier ook wel […]

Blog: vijfde bijeenkomst consortium

Ditmaal waren we welkom in Wageningen, bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), waar Rob van Treuren ons ontvangen heeft. Met maar liefst 22 man sterk hebben we gediscussieerd over de stand van zaken. Zo is het coördineren van het Levend Archief overgenomen door Nienke Torensma, die dit twee dagen per week vanuit FLORON […]

Blog: vierde bijeenkomst consortium

Afgelopen donderdag is het consortium van Het Levend Archief voor de 4e maal bijeen gekomen. Deze maal waren we welkom op de Universiteit van Amsterdam waar Gerard Oostermeijer ons ontvangen heeft. De opkomst was een stuk hoger dan geanticipeerd, waardoor we met 17 man in een kleine ruimte moesten proppen! Gelukkig maakte dit de bijeenkomst alleen […]

Blog: Bijeenkomst bij Cruydt-Hoeck

Dinsdag 4 juli zijn we met de betrokken partijen bijeengekomen in het dorpje Nijeberkoop in Friesland. In dit dorpje zit Cruydt-Hoeck, een kwekerij die zaden opkweekt van Nederlandse, wilde plantensoorten. De twee eigenaars, Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel, lieten ons enorme velden zien vol met Avondkoekoeksbloem, Look-zonder-look, Wilde reseda en zo nog zo’n 200 wilde […]

Blog: Zaden verzamelen

Het klinkt allemaal erg gemakkelijk, we verzamelen zaden, stoppen ze in een koelcel en kweken ze op wanneer we de zaden willen vermeerderen. Helaas ligt het allemaal een stuk gecompliceerder. De eerste vraag die gesteld wordt, is welke soorten we willen verzamelen en waar. Het eerste jaar willen we ons zo veel mogelijk focussen op […]

Blog: Heischrale soorten

Heischrale soorten als Klein tasjeskruid, Heidespurrie en Zandblauwtje zijn soorten die je vindt in schrale (voedselarme), droge zandgronden in de heide. Deze heischrale soorten zijn de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zo heeft zure regen vanaf1980 grote schade aangericht, maar een veel groter probleem is de huidige stikstofdepositie. De hoeveelheid stikstof in de atmosfeer is […]

Blog: Akkeronkruiden

Akkeronkruiden zijn plantensoorten die tussen gecultiveerde gewassen in akkers te vinden zijn. Zij gedijen in dit regelmatig verstoorde milieu, omdat zij weinig competitie ondervinden van langlevende soorten.  Akkeronkruiden zijn dan ook over het algemeen eenjarige soorten (met uitzondering van Roggelelie en Akkergeelster) die elk jaar opnieuw vanuit zaad opkomen dat het vorige jaar geproduceerd is. […]